EXTRAS DIN STATUT : „UNIUNEA DEMOCRATĂ  TĂTARĂ”

În urma discuţiilor începute la data de 18 mai 2007 s-a alcătuit un comitet de iniţiativă care a luat hotărȃrea de înfiinţare a Uniunii Democrate Tătare cu scopul de a asigura implicarea tuturor tătarilor indiferent de condiţia lor socială la deciziile care privesc comunitatea musulmană în general şi cea tătară în special.

Se doreşte crearea unei UNIUNI în adevaratul sens al cuvȃntului, o organizaţie etno-confesională care va facilita implicarea tuturor şi nu doar a unor grupuri, pe baza unităţii de origine etnică, limbă, tradiţie istorică şi de credinţă.

 

   Dobândirea personalitatii juridice:

 • în temeiul Legii nr. 21/1924:
  • dosarului la dobândirea personalităţii juridice: 3238/256/2008
  • sentinţa civilă de dobândire a personalitatii juridice: Incheierea Nr.40/PJ/04.08.2008
  • Codul fiscal :nr. 24419791, anul 2008, eliberat de Ministerul de Finanţe

 

Articolul 2. Vointa de asociere

În calitate de membri fondatori ne exprimam voinţa de asociere,  pentru înfiinţarea unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la asociatii si fundatii, astfel încȃt, să putem îndeplini scopul propus al uniunii şi anume conservarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii din punct de vedere lingvistic, cultural, istoric, al tradiţiei, al obiceiurilor şi al religiei comunitaţii turco-tătare musulmane din România precum şi integrarea acestora în viaţa social-economic-culturală română precum si implicarea tuturor nivelurilor sociale exceptȃnd acapararea deciziilor de către false elite care se luptă doar pentru conservarea unor privilegii, stabilirea de legături culturale cu comunităţile turco-tătaro-musulmane din afara Romȃniei.

 

 

Denumirea :  „UNIUNEA DEMOCRATĂ  TĂTARĂ”

 

Logoul: Uniunii Democrate Tătare este o geamie stilizată cu patru minarete, având în centru simbolul tătăresc “tarak tamga”, apoi patru petice de pămȃnt care o încadrează. Cercul în care este încadrat simbolul tătăresc “tarak tamga” simbolizează unitatea, cele patru petice de pămȃnt simbolizează lumea întreagă, „din cele patru colţuri ale lumii”, „tarak tamga” =libertatea, creativitatea şi iubirea tătarilor iar geamia religia islamică pe care au îmbrăţişat-o.

 

Articolul 5. Afiliere

Uniunea va putea fuziona cu alte uniuni (de ex.U.D.T.T.M.R.) numai cu respectarea condiţiilor impuse de catre Adunarea generală.

 

 

Articolul 9. Obiective

 

 1. Stimularea comunităţii turco-tătare si nu numai pentru a participa integral la dezvoltarea societăţii române şi la întărirea relaţiilor interetnice.
 2. Stimularea fortei gandirii pozitive si a puterii de a face, prin promovarea si intarirea familiei, ca nucleu al societatii, stimularea intelegerii si apararii libertatilor individului, recunoasterea si promovarea meritelor fiecarei persoane;
 3. Ne vom asuma expresia considerate deviza a tolerantei, si o vom face “locomotiva” crezului nostru”Chiar daca nu-mi plac ideile Dumneavoastră, voi lupta pentru ca Dumneavoastră să le puteţi exprima”
 4. Tratarea relatiei dintre om si natura astfel incat omul sa aiba ca scop protejarea , conservarea si imbunatatirea mediului in care traieste
 5. Organizarea de conferinţe, întruniri, tabere, excursii, zile festive, festivaluri etnice sau interetnice, naţionale sau internaţionale, pe aceleşi teme sau alte teme de interes prezente sau viitoare pentru comunitatea turco-tătară din România.
 6. Organizarea de activităţi şi concursuri cu premii pe temele de interes pentru comunitatea turco-tătară.
 7. Acordarea de burse sociale sau de studii, sponsorizări, tinerilor turco-tătari dotaţi sau supradotaţi intelectual sau cu dificultăţi financiare, din fonduri proprii sau străine.
 8. Organizarea de cursuri, seminarii şi alte asemenea pe teme de cultura, tradiţie, obiceiuri, istorie, religie, limbi materne sau străine precum şi alte domenii de interes actual sau viitor pentru comunitatea turco-tătară din România.
 9. Înfiinţarea de biblioteci cu săli de studiu pentru liberul acces la informaţie al comunităţii turco-tătare la temele de interes.
 10. Editarea de cărţi, reviste, ziare, lecturi, filme documentare sau informative şi orice alte feluri de publicatii pe orice suport inclusiv magnetic sau digital.
 11. Preocuparea în scopul obţinerii drepturilor de editare, reeditare, multiplicare, traducere vânzare şi distribuire a unor materiale de interes pe orice formă de suport.
 12. Înfiinţarea de unităţi de educaţie şi învăţământ scolar şi preşcolar în sistem privat cu capital propriu sau, donaţi, legate sau orice alta forma legala de sprijin material.
 13. Programe de pregătire ale membrilor activi ai Uniunii sau a membrilor colaboratori în domeniile de interes atât în ţară cât şi în străinătate în scopul realizării obiectivelor propuse.
 14. Organizarea de programe speciale pentru tinere şi doamnele din comunitatea turco-tătară musulmană şi integrarea lor în activităţile culturale, religioase sau economico-sociale ale Uniunii în sistem de voluntariat.
 15. Stimularea iniţiativei elevilor şi studenţilor şi a implicarii lor în activităţi teoretice, practice, creative şi ingenioase în scopul dezvoltării talentelor.
 16. Colaborarea şi intrajutorarea cu alte persoane ce nu aparţin acestor comunităţi dar care sunt direct interesatate în cultură, istorie, religie turco-tătară.
 17. Înfiinţarea de unităţi de asistenţă socială, (case de copii, azile de bătrâni, resorturi de tratament şi de odihnă) pentru membrii comunităţii turco-tătare si nu numai, lipsiţi de posibilităţi materiale, ori cu venituri mici.
 18. Ajutorarea dezinteresată a tuturor categoriilor de persoane din păturile sociale defavorizate încercând să creeze acesor categorii un trai mai demn, decent şi civilizat.
 19. Direcţionarea şi redirectionarea de donaţii către lăcaşele culturale, ştiinţifice, de cult ori de altă natură, care aparţin acestor comunităţi cu scopul de a se reparara, întreţine, extinde sau a construi din temelie.
 20. Direcţionarea şi redirecţionarea de donaţii atât centrelor educaţionale, sociale sau de altă natură înfiinţate de asociaţie, persoanelor fizice constatate în nevoie, cât şi altor asociaţii sau fundaţii cu activităţi similare.
 21. Colaborarea pe toate planurile cu persoane fizice sau juridice, centre culturale sau educationale romane sau straine dispuse să susţină acţiunile şi programele Uniunii în vederea realizării obiectivelor propuse, cu respectarea legilor în vigoare
 22. Colectarea de fonduri din donaţii, sau orice formă de susţinere economică legală de la persoane fizice sau juridice, române sau străine, ce urmeză a fi folosite în scopul realizarii obiectivelor.
 23. Construirea, închirierea sau folosirea cu titlu gratuit a unor spaţii locative în vederea realizării scopului Uniunii.
 24. Apărarea drepturilor şi libertăţilor comunităţii turco-tătare musulmane din România în conformitate cu legea română, legile internaţionale şi tratatelor la care România a aderat prin mijloace paşnice de promovare şi cunoaştere în masa.
 25. ….
 26. Prezentarea susţinută prin internet şi orice alte mijloace de comunicare în masă şi publicitate a activităţilor culturale, artistice, educaţionale sau religioase ale comunităţii turco-tătare din România.
 27. Mediatizarea prin editarea de publicaţii, broşuri, prin realizarea unor emisiuni radio şi de televiziune în scopul aducerii la cunoştinţă publică a acţiunilor şi programelor Uniunii şi în scopul strângerii de fonduri

 

Principiile etice şi morale care guverneaza activitatea membrilor Uniunii sunt:

 1. Respectarea principiilor, moralei şi tradiţiei specifice credinţei islamice;
 2. Promovarea toleranţei, a demnităţii şi onestităţii;
 3. Promovarea coeziunii comunităţilor tătară, turcă şi musulmană din România;
 4. Promovarea solidarităţii pentru întreaga lume de limbă turcică şi religie islamică;
 5. Cultivarea şi stimularea bunelor relaţii dintre poporul român şi popoarele de origine turcă;
 6. Respingerea, ca delicte morale majore, a oricăror acţiuni de dezbinare a comunităţilor tătară şi turcă din România, şi a manifestărilor de naţionalism şovin, extremism, xenofobie, intoleranţă, violenţă, ură, discriminare şi segregaţie de orice natură.

 

 

 

Articolul 10. Calitatea de membru

(4) Orice cetăţean român din comunitatea etnoconfesionala tataro-turco-musulmana, precum si orice persoana care adera la principiile si scopul uniunii poate deveni membru.

Membrii  sunt obligaţi să respecte Statutul şi Programul Uniunii şi să-şi îndeplinească obligaţiile asumate.

Membrii care au împlinit vârsta de 18 ani pot alege şi pot fi aleşi în oricare din organele Uniunii, cu respectarea conditiilor impuse prin statut; nu pot ocupa functii in cadrul uniunii cei condamnaţi penal, debilii si alienatii mintal. Cel care ocupă o functie în cadrul Uniunii şi suferă o condamnare penală definitivă va pierde funcţia deţinută, iar postul va fi ocupat de o altă persoană conform statutului.

În spaţiul special rezervat pe site-ul Uniunii există posibilitatea înscrierii în uniune. Persoana înregistrată devine e-membru al Uninunii. E membru mai poate deveni si persoana care a semnat adeziunea si a trimis-o impreuna cu copia cartii de identitate pe adresa udt@udt.ro. E-membrii beneficiază de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii ca membrii. Administrarea bazei de date cu e-membrii este asigurată de catre secretariatul Consiliului director .

(8) Îşi pierde dreptul de a fi ales membrul care nu plăteşte cotizaţia timp de 6 luni; îsi pierde acest drept  fără altă procedură, dacă se dovedeşte că persoana respectivă refuză permanent plata cotizaţiei, în pofida solicitării responsabilului cu strângerea cotizaţiilor. Dreptul de a fi ales îl recȃştigă persoana care a fost „reabilitata” prin plata cotizatiei şi termenul de 2 ani. El nu îşi pierde calitatea de a vota, nici calitatea de membru al Uniunii.

 

 

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA UNIUNII

 

Articolul 15. Organele Uniunii sunt:

(1) Organele Uniunii sunt:

 1. Adunarea Generala (Congresul – Kurultay), care este organul de conducere, alcătuit din reprezentanţi ai tuturor asociaţilor/membrilor (conform algoritmului evidenţiat în statut).
 2. Consiliul Director, care asigură punerea în executare a hotărȃrilor Adunării Generale.
 3. Cenzorul care realizeaza controlul financiar intern al activităţii Uniunii.

(2) În realizarea scopului si obiectului sau de activitate, Uniunea va organiza servicii specializate, a caror functionare si organigrama se stabileste prin Regulamentul de Ordine interioara, aprobat de Consiliul Director al Uniunii.

(3) La nivel local – filiala:

– Adunarea generala a filialei

– Consiliul director al filialei

– Cenzorul (comisia de cenzori dupa caz)

 

(7) Activitatea Conslilului Director se desfăşoară pe comisii de specialitate:

 1. a) Învăţământ şi educaţie;
 2. b) Cultură culte şi tradiţii;
 3. c) Social-economica
 4. d) Financiară;
 5. e) Publicaţii şi mass-media;
 6. f) Tineret şi sport;
 7. g) Comisia de femei
 8. h) Organizare şi protocol;
 9. i) Etică şi legislaţie;
 10. j) Probleme rurale.

 

Articolul 20. Încetarea calitatii de membru al Consiliului Director

(1) Calitatea de membru al Consiliului Director poate inceta in urmatoarele cazuri:

 1. deces;
 2. demisie;
 3. condamnare penala

 

 

Articolul 27. Organizaţia de femei

 

Organizaţia de Femei funcţionează cu activitate specifică în cadrul Uniunii şi respectă Statutul U.D.T.

 

Obiectivul principal al Organizaţiei de Femei este angajarea acesteia în activităţi specifice, implicarea la condiţia femeii în societatea românească civilă a minorităţilor tătară, turcă şi  musulmana şi îmbunătăţirea acesteia în cooperare cu organizaţiile similare din ţară şi străinătate.

 

Îşi alege organele proprii de conducere, potrivit normelor stabilite în R.O.F. al Organizaţiei de Femei, aprobat de catre Adunarea generala.

 

 

Articolul 28 Organizaţia de tineret

 

Organizaţia de Tineret , funcţionează cu activitate specifică în cadrul Uniunii. Se subordonează Comisiei de Tineret şi Sport al Consiliului director şi respectă Statutul U. D. T.

 

Organizarea cu activitate specifică se face printr-un Regulament de Organizare şi Funcţionare propriu, întocmit de Organizaţia de Tineret pe ţară şi aprobat de Consiliul director.

 

Obiectivul principal al Organizaţiei de Tineret este educarea politică şi civică a tinerilor în scopul îndeplinirii principiilor U.D.T.

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

 

 

Articolul 30. Organul de presa al UDT este „Revista Musulmana Dobrogeana” si „Revista Tatar”

Articolul 31 Organul de initiere artistica al UDT este „Organizatia Artsitica „Merhaba”

Articolul 32 Organul de iniţiere şi de promovare a „Luptelor Tatareşti” este „Clubul Ak Kusak”, prin care Uniunea va face cunoscută o parte din istoria şi tradiţia tătarilor prin cursuri teoretice si practice şi concursuri ale diverselor stiluri de Kureş (lupta tătărească).

 

 

Articolul 37.  Litigii

Orice litigiu decurgand din activitatea Uniunii se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar se rezolva pe cai legale.

 

Prezentul Statut se completează cu dispoziţiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu modificarile şi completările ulterioare.

Back to Top